پرتال جامع رشته معماری

1393/09/01 چهارشنبه 28 آبان 1393، دبی: معماران ایرانی موفق شدند سه جایزه از 15 جایزه جوایز معمار خاورمیانه در سال 2014، شامل جایزه پروژه مسکونی سال، جایزه پروژه بخش عمومی سال و جایزه پروژه اجتماعی / فرهنگی سال را به خود اختصاص دهند


چهارشنبه 28 آبان 1393، دبی: معماران ایرانی موفق شدند سه جایزه از 15 جایزه جوایز معمار خاورمیانه در سال 2014، شامل جایزه پروژه مسکونی سال، جایزه پروژه بخش عمومی سال و جایزه پروژه اجتماعی / فرهنگی سال را به خود اختصاص دهند:

| خانه شریفی‌ها / دفتر معماری دیگر (علیرضا تغابنی)
برنده جایزه پروژه مسکونی سال

| 25 میلیمتری / دفترطراحی زما (رضا مفاخر)
برنده جایزه پروژه بخش عمومی سال

| یادمان شمس تبریزی / شرکت BNS (فرشاد کازرونی، آذین سلطانی، فرناز بخشی)
برنده جایزه پروژه اجتماعی / فرهنگی سال

در این رقابت که امسال هفتمین دوره خود را پشت سر گذاشت، 10 پروژه از ایران، در 6 گروه‌‌، در جمع فینالیست‌ها حضور داشتند.

 

| خانه شریفی‌ها / دفتر معماری دیگر (علیرضا تغابنی)
برنده جایزه پروژه مسکونی سال

خانه شریفی‌ها / دفتر معماری دیگر علیرضا تغابنی

 

| یادمان شمس تبریزی / شرکت BNS (فرشاد کازرونی، آذین سلطانی، فرناز بخشی)
برنده جایزه پروژه اجتماعی / فرهنگی سال

یادمان شمس تبریزی / شرکت BNS (فرشاد کازرونی، آذین سلطانی، فرناز بخشی

| 25 میلیمتری / دفترطراحی زما (رضا مفاخر)
برنده جایزه پروژه بخش عمومی سال

| 25 میلیمتری / دفترطراحی زما (رضا مفاخر) برنده جایزه پروژه بخش عمومی سال

| 25 میلیمتری / دفترطراحی زما (رضا مفاخر) برنده جایزه پروژه بخش عمومی سال

| 25 میلیمتری / دفترطراحی زما (رضا مفاخر) برنده جایزه پروژه بخش عمومی سال

پیشنهاد ویژه